A SZABÓ T. ATTILA NYELVI INTÉZET KIADVÁNYAI 11.

A SZABÓ T. ATTILA NYELVI INTÉZET KIADVÁNYAI 11.

Benő Attila és Péntek János

KOGNITÍV ÉS PSZICHOLINGVISZTIKAI SZEMPONTOK A NYELVI ÉRINTKEZÉSEK VIZSGÁLATÁBAN

A kötet a Kognitív és pszicholingvisztikai szempontok a nyelvi érintkezések vizsgálatában című, 2019. október 21–23-án Kolozsváron megrendezett konferencia előadásainak írott változatát tartalmazza.

A konferencia témáját az indokolta, hogy az utóbbi években a kognitív és pszicholingvisztikai szempontok alkalmazása újabb dimenziókat tárt fel a nyelvi jelenségek vizsgálatában. A szociolingvisztikai, kontaktológiai, pszicholingvisztikai és fordításelméleti kutatásokban a „kognitív fordulat” termékenyítő hatása az eddigiekben több területen megmutatkozott: a kétnyelvű beszélő nyelvi tudásának, mentális lexikonjának és szóasszociációinak értelmezésében, a szókölcsönzés és interferencia szemantikai vonatkozásainak és funkcionalitásának magyarázatában, a terminusok kritikai elemzésében, illetve a fordítási egyenértékűség kutatásában.

Az elemzésekben megjelenő felismerések, következtetések és újabb kutatási szempontok egyértelműen hasznosíthatóak a rokon területek kutatásaiban, az egyetemi képzésben, a nyelvpolitikában és az anyanyelvi oktatás stratégiáinak kidolgozásában.